Obsah

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUM

 

 

 

 

 

 

 

 

CHLUM 64, 332 04 NEZVĚSTICE

 

 

 

 

 

 

Číslo jednací: 134/2017

Účinnost od : 1.9.2017

 

 

 

 

 1. Uvodní ustanovení

V souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitelka MŠ Chlum, okres Plzeň – jih, tento školní řád, kterým se upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

 

Uprava Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání byla provedena na základě ustanovení zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č.178/2016 Sb., kterými se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Upravený RVP PV nabývá účinnosti od 1.9.2016.

 

 

 1. Přijímací řízení

 

 • Termín zápisu dětí do mateřské školy na následující školní rok stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem  a to od 2.5. do 16.5. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek Obce Chlum, nástěnka v Mateřské škole a vyvěšením plakátu v jednotlivých obcích. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 • Přijímány jsou zpravidla  děti ve věku od tří do šesti let, při odkladu školní docházky do sedmi let, smyslově , tělesně a duševně zdravé.
 • Při přijímání dětí je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem o řádném očkování dítěte ( § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů )
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v poslední roce před zahájením povinné školní docházky a to bezplatně.
 • Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy na základě předem stanovených kritérií. Děti jsou přijímány na zkušební pobyt, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího pediatra.

 

 

 

 

 

 1. Evidence dítěte

 

 • Při přijetí dítěte do MŠ předají rodiče učitelce vyplněný Evidenční list dítěte.
 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu pediatr.
 • Rodiče nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

 1. Provoz mateřské školy

 

Provoz mateřské školy je od  6:30 do 16:00 hodin a to i včetně provozu o prázdninách.

Budova školy je z bezpečnostních důvodů uzamčena, odemyká se v době od :

6:30 – 8:00 hod.

12:00 – 12:30 hod.

14:15 -  16:00 hod.

 

 • Od 6:30 hod. do 8:00 hod. se všechny děti scházejí ve 2. třídě

( 1.patro) a poté malé děti odcházejí s pí. učitelkou do 1. třídy v přízemí

 • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky. V případě pozdějšího příchodu dítěte do MŠ dohodnou rodiče tuto skutečnost s učitelkou a dítě musí být přihlášeno ke stravování, jinak jej po 8:00 hod. nelze přijímat.
 • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ ( teplota, zvracení, bolesti břicha ) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné.
 • Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
 • Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

 

 

 

 

 1. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

 

 • Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.
 • Provoz MŠ lze za závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je uvedeno výše. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

 

 

 1. Práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a   

zákonných zástupců ( upravuje § 21 a 22 školského zákona)

 

Děti mají právo:

 • Na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností.
 • Na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi.
 • Na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví.
 • Užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství.
 • Na zvláštní péči a výchovu v případě postižení.
 • Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení za strany dospělých,…..)

 

Práva a povinnosti pedagogů

 

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte.

Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci.

Rozhoduje o metodách při plnění vzdělávacích cílů školy.

Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

 

Pravomoci ředitele:

 

Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte jestliže:

 • Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla neúspěšná.
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo     školské poradenské zařízení.
 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
 • Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dní.

 

Povinné předškolní vzdělávání:

 • Pro děti, které dosáhnou do 31.8.2017 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2017 povinné
 • Předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
 • 4 souvislé hodiny denně – začátek povinné doby vzdělávání je stanovena na

8. hodinu

 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (platí tak, jako u základních škol)
 • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením
 • Omlouvání předškolních dětí :
 • osobně,  telefonicky nebo mschlum@seznam.cz a to do 3 dnů od prvního dne nepřítomnosti
 •  po skončení nepřítomnosti dítěte v MŠ doložit písemně důvod nepřítomnosti rodiči
 • v případě infekčního onemocnění dítěte doložit potvrzení od pediatra po skončení nepřítomnosti dítěte
 • Individuální vzdělávání:
 • doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
 •  ( ŠVP,
 • ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech
 • stanoví způsob a termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech ( v době prvních čtrnácti dnů měsíce prosince – přesné datum bude upřesněno telefonicky v měsíci listopadu )

 

Zákonný zástupce má právo:

 

 • Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte.
 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
 • Zvolit individuální vzdělávání pro dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 

Zákonný zástupce je povinen:

 

 • Omlouvat  předškolní děti tak, jak je stanoveno ve školním řádu v bodě VI.
 • Podat písemné oznámení o individuálním vzdělávání dítěte:
 • nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku  ( v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku, lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy)
 • zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole
 • Odhlašovat děti z důvodu  stravování je zákonný zástupce povinen  1den  před plánovanou nepřítomností nebo nejpozději do 8:00 hodin daného dne nepřítomnosti
 • Zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ. Dítě do MŠ přijde čistě a vhodně upravené, bude mít vhodnou obuv pro pobyt v MŠ – to jsou bačkory a v žádném případě pantofle ( ty jsou zakázané z bezpečnostních důvodů – schody )
 • U nových dětí dodržovat „ Adaptační program“.
 • Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Pravidelně sledovat informace na nástěnce v šatně.
 • Pokud dítě jeví zřejmé známky nemoci je povinností rodiče nedávat dítě v tomto stavu do MŠ a o stavu informovat pedagoga. Při opakovaném porušení těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. §35 ods.1 písm.b) školského zákona.

§35

 1. Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

 

 

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

 

Předcházení rizikům, poučení dětí

 

 • Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogická pracovnice v případě podezření, že dítě není zdrávo, požadovat od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby potvrzení od lékaře, že je dítě způsobilé ke vzdělávání.  Pedagogické pracovnice zajišťují, aby děti byly každodenně poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělání nebo v přímé souvislosti s nimi. Zajišťují dodržování hygienických zásad (mytí rukou, čištění zubů), mikroklimatických podmínek ( osvětlení, větrání, teplota vzduch ve třídě). Dále dbají na pitný režim dětí. Denní pobyt venku přizpůsobují klimatickým podmínkám.
 • Pedagog nemůže podávat v MŠ dětem léky a pečovat o nemocné dítě, protože nemá k tomuto úkonu odbornou způsobilost.
 • Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině je zákonný zástupce povinen neprodleně ohlásit pedagogické pracovnici (neštovice, žloutenka, spálová angína, mononukleóza……….).
 • Při náhlém onemocnění dítěte zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci, o události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte a ti podle svých možností si dítě co nejdřív z MŠ vyzvednou.
 • V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit dítěti prvotní ošetření, případně i lékařské ošetření. Neprodleně jsou informováni zákonní zástupci a vedení školy. Za školní úraz je považován úraz, který se stal v přímé souvislosti se vzdělávací činností (v MŠ, při akcích konaných školou mimo MŠ) od doby převzetí do doby předání dítěte zákonnému zástupci, či pověřené osobě. Dítě je nutné předat pedagogické pracovnici osobně!
 • V celém objektu MŠ je zákaz kouření a to dle zákona č. 379/2005 Sb., dále zákaz požívání alkoholu a používání nepovolených elektrických spotřebičů.
 • V případě výskytu pedikulózy ( napadení vší dětskou) je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči všech dětí. Učitelky samy nemohou dětem plošně kontrolovat, aby nerozšířily pedikulózu na další děti, ale informují co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních dětí. Zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoli pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší bude informována krajská hygienická stanice.
 • Mateřská škola zajišťuje podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařské ošetření při úrazech a náhlých onemocněních, které spočívá v zajištění základních životních funkcí, život zachraňující úkony, ošetření poranění a přivolání odborné pomoci. Vyjmutí přisátého klíštěte ani odstraňování vší nespadá do urgentní pomoci.

 

 

 

Dozor nad dětmi

 

 • Za bezpečnost dětí v MŠ po celou dobu výchovné práce odpovídají pedagogičtí pracovníci školy.
 • Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 • Pobyt dětí na zahradě v době provozu školy je možný jen pod pedagogickým dozorem.
 • V době realizace doplňkových programů a zájmových kroužků je dozor zajištěn kmenovým pedagogem.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Evidence školních úrazů

           

 • MŠ při hlášení úrazu zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.
 • MŠ vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojenými, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

 

 

 

 

 1. Zacházení s majetkem

 

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě záměrného poškozování jakéhokoliv majetku, bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte ) a dohodnut postup náhrady škody.

V obou třídách jsou budována pravidla soužití mezi dětmi týkající se pořádku, čistoty, kamarádského chování a podmínek zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Za nepodepsané věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném (šatnový blok), škola neručí. Rodiče denně kontrolují, mají-li děti všechny věci v šatně v pořádku.

Děti nesmí nosit do MŠ věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, propagovat násilí (nože, šavle, zapalovače …..), kouření, drogy či alkoholismus nebo ohrožovat mravní výchovu ostatních dětí.

Nošení cukrovinek do školky pouze ve výjimečných případech např. v den svých narozenin či svátku a to rozdávat jen na pokyn a za dozoru učitelky.

 

 

 

 

 1. Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a po domluvě s rodiči je možno uhradit splátky dle splátkového kalendáře.

 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2017/2018  stanovena na 390,- Kč na měsíčně a její platba se provede do 15.dne daného kalendářního měsíce.

Úplata za vzdělávání v dalším školním roce bude stanovena nově od 1. září.

Základní částka úplaty je stanovena vždy na období jednoho školního roku.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se podle § 123 ods.2 školského zákona poskytuje bezúplatně, děti s odkladem školní docházky opět hradí úplatu v plné výši.

Platby za stravné: Platební řád školního stravování pro daný školní rok (viz příloha Školního řádu) .

 

 

 1. Bezpečnost dětí v budově

 

 1. Respektovat a plnit pokyny pedagoga.
 2. Chodit ve třídě, v herně, po chodbách pomalu, nestrkat se navzájem.
 3. Neskákat po molitanových kostkách, používat je na stavění. Cvičení s kostkami (přeskakování, házení apod.) pouze pod dozorem učitelky.
 4. Používání lavičky a ribstole pouze za dozoru učitelky, při cvičení dodržovat dohodnutá pravidla.
 5. Nevylézat na nábytek, okenní parapety, stoly, stolky, topení.
 6. Nesahat na elektrické zásuvky /kryty/ a elektrická zařízení.
 7. Opatrnost při pohybu v umývárně a na WC  / pozor na mokrou podlahu /.
 8. Správně chodit po schodech -  přidržovat se madla, nestrkat se, nepředbíhat, při chůzi ze schodů jít jednotlivě, neskákat z posledního schodu.
 9. Běhat přiměřeně, orientovat se v prostoru.
 10. Neběhat mezi stolky, s auty jezdit jen po koberci, nenarážet.
 11. Nedávat hračky do úst, do nosu, do uší.
 12. Pozor na horký čaj, polévku.
 13. Nestříkat vodu po podlaze.
 14. Na WC nestoupat na záchodovou mísu, nesedat na umyvadla.
 15. Ohlásit každé poranění svoje i kamaráda.

 

 

 

 1. Pobyt venku mimo areál školy ( výlety, sportovní aktivity)

 

 1. Bezpodmínečně respektovat a plnit pokyny pedagoga.
 2. Bezpečnost je zajištěna 2 pedagogickými pracovnicemi  a jinou zletilou osobou, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k MŠ.
 3. Při procházce mimo objekt školy chodit v zástupu, používat vestičky, terčíky.
 4. Vozovku přecházet kolmo, vstupovat do vozovky až po řádném rozhlédnutí, čekat na pokyn pedagoga, zbytečně se nezdržovat.
 5. Nesbírat žádné pohozené předměty ( sklo, ostré předměty, injekční stříkačky apod. ) - upozornit na nález pedagoga.
 6. Neohrožovat se vzájemně házením kamenů, nevhodným zacházením s klacíky apod.
 7. Netrhat a nevkládat do úst žádné plody, listy, bobuloviny, houby ani známé plody.
 8. Nesahat na žádná zvířata ani známá domácí ( nebezpečí vztekliny, pokousání, poškrábání).
 9. Pozor na hrozící nebezpečí od neznámých lidí.
 10. Sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno, mateřskou školu.
 11. Psy nedráždit, přichází-li pes dítě očichat, nebránit se a vůbec nereagovat, mluvit tichým, klidným hlasem, pokusit se zůstat stát, dokud pes neodejde.

 

 

 

 

 

 1. Pobyt na školní zahradě

 

 1. Bezpodmínečně respektovat a plnit pravidla a dohodu při hře a TV činnostech na zahradě MŠ, respektovat pokyny pedagoga.
 2. Bezpečně se pohybovat na zahradních sestavách a ostatních zařízení, nestrkat se, používat zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to vždy pod dohledem pedagoga.
 3. Nepoužívat klacky, kameny a hračky proti druhému dítěti.
 4. Nedávat do úst písek, sníh, neolizovat si ruce.
 5. Nevstupovat na skluzavku zespoda, nevybíhat po skluzavce nahoru.
 6. Mít pokrývku hlavy, při velkém horku hodně pít a zdržovat se ve stínu.
 7. Při jízdě na odstrkovadlech dbát pokynů učitelky, nestrkat se, nejezdit v protisměru

 

Zákonní zástupci pobývají v MŠ a na zahradě jen po nezbytně nutnou dobu pro převlečení dítěte a předání pedagogické pracovnici, či převlečení a převzetí dítěte zpět z MŠ, po dobu jednání z pedagogickými pracovnicemi.

Pobyt dětí s rodiči na školní zahradě je bez přítomnosti učitelky zakázán.

 

Rodiče se mohou krátce informovat o svých dětech při denním setkávání s učitelkami ( vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí !!!), rozsáhleji formou konzultace. Delší individuální schůzky s učitelkami, či ředitelkou školy je vhodné sjednat předem. Školní vzdělávací program, podle kterého MŠ pracuje, je k dispozici všem rodičům na nástěnce v šatně dětí.

Rodiče mají povinnost se seznámit se Školním řádem.

Zprávy pro rodiče jsou vyvěšovány na nástěnce v šatně. Pro děti dojíždějící je to písemnou formou, každému je vložen lístek se zprávou do batůžku či peněženky.

 

 

 

 

 1. Závěrečné ustanovení

 

Seznámení se Školním  řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a všechny zaměstnance školy.

Tento Školní řád nabývá účinnosti dne 1.9.2017

Končí účinnost Školního řádu Č.j.115/2016 ze dne 1.9.2016

 

 

 

     V Chlumu dne 31.8.2017                        

 

 

 

 

                                                                                  Václava Bílá

                                                                                  ředitelka mateřské školy