Obsah

Vzdělávání

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu.

ŠVP naší mateřské školy je týmová práce všech pedagogických pracovnic a vychází z cílů a kompetencí, které jsou dány  RVP PV a je aplikován na podmínky naší školy.

Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb speciálních.

V jedné třídě se vzdělávají děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady. Je zde vytvořena třída s věkově homogenním i heterogenním uspořádáním, kde děti mohou vykazovat rozdílné vzdělávací možnosti a potřeby, včetně speciálních. Pro naplnění předpokladů a možností optimálního rozvoje osobnosti každého dítěte je nutné uplatňovat ve vzdělávání odpovídající metody a formy práce.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Je nutné vyvažovat spontánní i řízené aktivity v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. Co nejvíce uplatňovat při výchovné činnosti prožitkové učení dětí. V mateřské škole musí být vytvářeno prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, nesmí být prostor pro strach a stres. Pozornost je třeba věnovat individualizaci dítěte a využívat  organizačních metod a forem.

Metody a formy práce:

  • Prožitkové a kooperativní učení hrou a činností dětí (jsou založeny na přímých zážitcích dětí)
  • Situační učení (je založené na využívání situací, které poskytují dítěti praktické ukázky životních souvislostí a tím lépe chápe jejich smysl)
  • Spontánní sociální učení (založené na principu přirozené nápodoby – vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné)
  • Aktivity spontánní a řízené, které jsou vzájemně provázané a vyvážené a to v poměru odpovídajícím  potřebám a možnostem předškolního dítěte ( didakticky zacílená činnost, která je motivovaná učitelem přímo nebo nepřímo – probíhá zpravidla v menší skupině nebo individuálně)

Základním úkolem všech, kteří se podílejí na vzdělávacím procesu, je naplňování individuálních potřeb dítěte, které vedou k jeho komplexnímu rozvoji. Šanci musí dostat všechny děti.

 

ŠVP pro předškolní vzdělávání

Proč by nám nebylo, společně veselo

 

I N T E G R O V A N É     B L O K Y

I.     Podzim létu zamává

II.    Bílá zima, modré mrazy

III.   Žluté kvítí na stráni, zimní časy zahání

IV.   Léto hladí po tváři

 

Podzim létu zamává

Tento tématický celek se soustředí hlavně na adaptaci dětí v MŠ.Je to setkání dětí, které již školu navštěvovaly a těch nově příchozích. Děti se seznamují s prostředím školky, s kamarády, učitelkami a ostatními zaměstnanci. Učí se poznávat hodnoty v novém společenství. Vytvoříme si společně pravidla, která budeme chápat a dodržovat. Je pro nás důležité naučit se nebát sdělit svůj problém či názor a společně hledat jeho řešení. Pomoci nám může maňásek, hračka nebo nakreslený obrázek, pro který pak vybereme nejvhodnější viditelné místo.

Své názory vyjadřujeme v KK. Učíme se neskákat si do řeči, mluvíme až dostaneme slovo.

Na konci tohoto období by děti měly dosáhnout určitého stupně samostatnosti, dodržovat základní pravidla bezpečnosti, hygieny a reagovat na jednoduché pokyny.

Nezapomeneme ani na krásy podzimu. Činnosti spojené s tímto ročním obdobím jako sklízení zeleniny a ovoce si uvědomíme formou různých her a všelijakého tvoření.

Zajímáme se,  jak se na zimu připravují zvířata, kteří ptáci odlétají do teplých krajů a proč.

Pozorujeme změny v přírodě. Užíváme si babího léta, sbíráme a učíme se poznávat ještě některé druhy hub. Sebrané plody a barevné listy využíváme k tvořivým činnostem.

Počasí nám umožňuje pouštění draků.

Vyrobíme si dýňová strašidla a pořádáme různé výstavky přírodnin a plodů.

Vzpomeneme na památku svých předků a hovořit budeme také o své rodině.

Patří sem také tradice a zvyky jako je posvícení nebo příjezd svatého Martina na bílém koni.

Do našich činností zahrnujeme i přípravu na zápis do ZŠ.

Naším největším cílem tohoto celku je, abychom se ve školce cítili všichni dobře a bezpečně, a těšili se na další společně prožité dny.